Rod

Přírodní rezervace (36,10 ha, vyhlášena r. 1990). Předmětem ochrany je rybník s rozsáhlými rákosinami, porosty pobřežní vegetace a s velkými plovoucími zblochanovými ostrovy, které slouží jako hnízdiště mnoha druhů vodního ptactva (především vrubozobých). Východní zrašeliněná část rybníka přechází v přechodové rašeliniště s charakteristickou květenou (ďáblík bahenní, rosnatka okrouhlolistá, leknín bělostný, bublinatka menší, bublinatka bledožlutá). Lokalita je dále významným shromaždištěm vodního a mokřadního ptactva v době jarních a podzimních tahů. Rod slouží jako pravidelné centrum výskytu zimujících orlů mořských. Žije zde také řada ohrožených druhů obojživelníků (skokan ostronosý, skokan krátkonohý, čolek horský, čolek velký, kuňka obecná, rosnička zelená). Pravidelně se tu vyskytuje vydra říční.

Nadějská rybniční soustava (© Jan Ševčík)

Nadějská rybniční soustava